Klauzula informacyjna Facebook

Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”) informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu https://www.facebook.com/DajZnakFrankfurt w serwisie Facebook (dalej „fanpage”):

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest inicjatywa wyborcza Daj Znak Frankfurt reprezentowana przez Barbarę Lange z siedzibą we Frankfurcie. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się listownie na adres: Daj Znak Frankfurt, c/o Barbara Lange, Kronberger str. 32, 60323 Frankfurt lub na adres e-mail: kontakt@dajznak.blog.

II Kategorie osób, których dane są przetwarzane

Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:

– dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj” lub „Udostępnij”

– opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na naszym fanpage’u

III Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe osób określonych w pkt I w następujących celach:

– w celu prowadzenia fanpage pod nazwą „Daj Znak Frankfurt” na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych usług i wydarzeń, promowaniu naszej firmy i oferowanych usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadniony interesem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f. RODO;

– w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpaga, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;

– skorzystanie z subskrypcji fanpage jest dobrowolne i odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą.

IV Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Administrator będzie przetwarzał następując dane:

– podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;

– adres IP i identyfikator przeglądarki użytkownika;

– dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook;

– anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpaga

V Odbiorcy danych

Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe:

a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

VI Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

VII Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:

– dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych

– dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata

VIII Państwa prawa:

Każdy użytkownik ma prawo do dostępu do treści swoich danych a także żądania sprostowania tych danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Heskiego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Postfach 3163, 65021 Wiesbaden. Telefon: +49 611 1408 – 0, Telefax: +49 611 1408 – 900 / 901.

Jeśli potrzebują Państwo sprawdzić, zmienić, zaktualizować lub usunąć swoje dane z FB powinni zalogować się na swoim profilu i postępować zgodnie z instrukcją FB.

IX. Informacje o źródle danych

Państwa dane uzyskujemy od firmy Facebook oraz z Państwa publicznego profilu i wpisów na fanpagu na platformie internetowej Facebook.

X. Pozostałe informacje

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji w oparciu o profilowanie.

Przetwarzanie pozyskanych od Państwo danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania.